Regulamin zakupów

Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.defence24.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę:

Defence24 Sp. z o.o., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000427851, NIP: 1132857583, REGON: 146224999. Wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 zł.

SŁOWNICZEK:
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy https://sklep.defence24.pl;
Sklep – sklep internetowy sklep.defence24.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym https://sklep.defence24.pl;
Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej https://sklep.defence24.pl oznaczone jako dostępne;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.defence24.pl;
Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;
Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi;
Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, w tym Plik;
Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu (audiobook, e-book i inny produkt cyfrowy) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;
Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep, na zamówienie Klienta, Pliku wraz z udzieleniem licencji, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji;
Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;
Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone, e-czytnik), pozwalające na obsługę formatów ePub, mobi lub pdf;
EPUB – książka elektroniczna w formacie EPUB, polecanym do e-czytników. EPUB to plik elektroniczny, który umożliwia: dostosowanie wielkości czcionki do potrzeb użytkownika, elastyczne dostosowanie treści do wielkości ekranu. Pliki te użytkownik może odczytać na następujących urządzeniach: komputerze, tablecie, smartphonie po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji, czytniku ebooków z ekranem eink (tzw. e-readerze);
MOBI – format pliku przystosowany do czytników Kindle;
PDF – format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader.

§ 1
Składanie i realizacji zamówienia

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie www.sklep.defence24.pl.
 2. Klient, zamierzający nabyć Towar inny niż Plik, może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu https://sklep.defence24.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
  1. po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,
  2. bez rejestracji (szybkie zakupy);
 3. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar inny niż Plik, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
   1. wybiera zamawiane Towary i ich ilość
   2. wybiera sposób dostawy;
   3. wybiera formę płatności;
   4. wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);
   5. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU DEFENCE24;
   6. wpisuje kod rabatowy, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep;
   7. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

  Złożenie zamówienia na Towar inny niż Plik jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

 4. Zakup Pliku możliwy jest tylko za pośrednictwem strony internetowej Sklepu na następujących zasadach:
  1. Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do e-booka lub innego produktu cyfrowego, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągnięcie go na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie;
  2. licencja, o której mowa w punkcie 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony
   i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
   i. utrwalanie;
   ii. przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych;
   iii. odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem;Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Pliku, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;
  3. w trakcie składania zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy:
   1. wybiera zamówiony Plik;
   2. wskazuje adres miejsca pobytu Klienta niezbędny do rozliczeń między Sprzedawcą a Urzędem Skarbowym;
   3. potwierdza domyślny sposób płatności (płatność on-line);
   4. podaje swoje dane w celu zabezpieczenia praw z licencji praw autorskich do Pliku;
   5. uzupełnia niezbędne dane, wymagane do właściwego rozliczenia transakcji np. NIP;
   6. wpisuje kod rabatowy, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep;
   7. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU DEFENCE24;
   8. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  4. Złożenie zamówienia na Plik jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
   1. otrzymanie elektronicznej faktury VAT;
   2. otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią);
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży – faktura w formie elektronicznej przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 7. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy [email protected]. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.
 9. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2
Ceny towarów

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:
  1. wyrażone są w złotych polskich;
  2. zawierają podatek VAT;
  3. nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Klient oprócz ceny za Towar inny niż Plik zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 5. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej,

§ 3
Modyfikacja zamówienia

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Sklep do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki lub do momentu pobrania Pliku.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail [email protected] Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 4
Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione Towary inne niż Pliki zamówione przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonać płatnością on-line, BLIK, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. W przypadku zakupionych Plików zamówionych przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonać zapłaty wyłącznie poprzez płatność on-line, BLIK, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. Plik udostępniony zostaje Klientowi niezwłocznie po zarejestrowaniu zapłaty na koncie bankowym Sklepu.
  Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności przelewem elektronicznym lub bankowym oczekują na wpłatę Klienta przez 5 (pięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 3. Klient może podczas składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie internetowej Sklepu. Koszyk zastosuje kod rabatowy korzystniejszy dla Klienta.
 4. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

§ 5
Czas realizacji zamówienia

 1. Wysyłka Towarów innych niż Plik o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych Towarów.
 2. Towary inne niż Pliki objęte zamówieniem złożonym przez stronę internetową Sklepu dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera lub za pośrednictwem paczkomatu, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.
 3. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i – w przypadku Towarów innych niż Plik, wybranego przez niego sposobu dostawy
 4. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem: https://sklep.defence24.pl/platnosci-i-dostawa oraz w zakładce Dostawa i płatności (znajdującej się w stopce strony).

§ 6
Warunki reklamacji

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
  1. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  2. wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 890 02 95.
  W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres:

  Sklep Defence24
  ul. Foksal 18
  00-372 Warszawa
  z dopiskiem „REKLAMACJA”

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.
 6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.
 7. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany,
  w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

§ 7
Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
  W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym albo do Sklepu;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru
   z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sklep.Defence24.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sklep.Defence24.pl na adres:

  Sklep Defence24
  ul. Foksal 18
  00-372 Warszawa

  z dopiskiem „zwrot zamówienia”

  Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep.Defence24.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 6. Sklep.Defence24.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sklep.Defence24.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sklep.Defence24.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  W przypadku, gdy opakowanie produktu zostało naruszone (zniszczona książka, zniszczone pudełko gry) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 9
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Defence24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 18, nr tel. 22 890 02 95, e-mail [email protected].
 2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów oraz Plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
 5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty Sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych.
 6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.
 7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 8. Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),
  3. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. We wszelkich innych sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych u Administratora, e-mail [email protected].
 10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Klientowi.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies.
  W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Używamy plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest sklep.defence24 i wspierać kampanie marketingowe. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas informacji za pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj