Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Defence24 Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP: 1132857583, REGON:
146224999, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS0000427851 (zwany dalej „Administrator”), operator internetowej platformy
handlowej dostępnej pod adresem https://www.sklep.defence24.pl/ (zwany dalej „Sklep”).
Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: [email protected].
Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów
przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia
stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału
w usłudze Newsletter, w tym w szczególności do:
– umożliwienia nam świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z
naszego Sklepu, w tym również do dokonywania transakcji i płatności;
– zakładania i zarządzania kontem lub kontami należącymi do Klienta;
– zapewnienia obsługi konta;
– rozwiązywania problemów technicznych powstałych podczas korzystania z naszego
Sklepu;
– reklamacji w sklepie internetowym, w przypadku gdy taka reklamacja zostanie
złożona;
– kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej
realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.
Niepodanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-
sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
Wymagamy podania przez naszych Klientów następujących danych osobowych, aby móc
zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi:
– W przypadku konta zwykłego: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do
doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer rachunku
bankowego;
– W przypadku konta dla firm: dane firmy przedsiębiorców prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą wraz z numerem NIP, imię, nazwisko, adres
e-mail, nr telefonu, numer rachunku bankowego.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie, w
ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas dopóki Klient nie
wycofa swojej zgody.
Dane osobowe Klienta przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także
po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania
(poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych
poprzez kontakt z Administratorem.
W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów
RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w
niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed
nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych
osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą
być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Defence24 Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

Używamy plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest sklep.defence24 i wspierać kampanie marketingowe. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas informacji za pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj